Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Κακοφανισμένος
Ο φίλος μου Σ. έφυγε φανερά κακοφανισμένος.

Του είπα ότι "είναι χρησιμότεροι οι άνθρωποι χωρίς ιδέες παρά οι ιδέες χωρίς ανθρώπους".Ημερολογιακή σημείωση
25/08/1962

Σάββατο 18 Απριλίου 2020

Εις τά όρη, ψυχή!

Tο αθησαύριστο αυτό απόσπασμα του Παπαδιαμάντη δεν έχει περιληφθεί σε καμιά έκδοση των "Απάντων" του.Φυσικό αφού ανακαλύφθηκε το 1991 στο αρχείο του Οκτάβιου Μερλιέ (Octave Merlier) από τους Φώτη Α.Δημητρακόπουλο-Γ.Α.Χριστοδούλου,πρωτοδημοσιεύτηκε σε Κυπριακό περιοδικό και περιλαμβάνεται στο βιβλίο τους "ΦΥΛΛΑ ΕΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΑ-ΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ-ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ".
Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν το βρήκα ούτε στα δύο βασικά ιστολόγια με το έργο (ΑΠΑΝΤΑ) του Παπαδιαμάντη. Δυστυχώς στο αρχείο σώθηκε μόνο ένα φύλλο από τα δακτυλόγραφα του Οκτάβιου Μερλιέ, η αρχή.Ο τίτλος προέρχεται από την Ακολουθία του 'Ορθρου.

..Σκηνίται τής γραφίδος και τής ζωής, ξένοι εις τά ξένα, μή έχοντες έδώ μένουσαν πόλιν...

απολαύστε το και ...καλή Ανάσταση.

Ανάγλυφη προτομή του Παπαδιαμάντη στην πλατεία Δεξαμενής.
Ο γλύπτης Θ.Θωμόπουλος έλεγε ότι ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης είχε δει το πρόπλασμα.
Υπάρχει αντίγραφο και στη Σκιάθο.


Εις τά όρη, ψυχή!

Πού θά λειτουργηθώμεν έφέτος, φίλη ψυχή, τήν πασχάλιον λειτουργίαν. Σκηνίται τής γραφίδος και τής ζωής, ξένοι εις τά ξένα, μή έχοντες έδώ μένουσαν πόλιν, δέν έπαύσαμεν νά πλανώμεθα άπό καλύβην εις  καλύβην, άπό ράχιν εις ρεμματιάν, άπό λόγγον εις ψήλωμα, μίαν εύρίσκοντες παρηγορίαν, τό περιοδικόν προσκύνημα μας εις τά έρημα έξωκκλήσια και τους πενιχρούς βωμούς, και μίαν άναψυχήν, τον πρόσκαιρον άλλ' άνταυγαστικόν άλλης αιωνιότητος στοχασμόν μας ύπό τούς μαυ­ρισμένους ήχώδεις θόλους, τούς ζωγραφισμένους μέ τας σεμνάς μορφάς των Άγγέλων και των Μαρτύρων, όπου έσυνηθίσαμεν νά ψελλίζωμεν μέ τήν πιστήν λύραν μας λόγια ώς τραγούδια, και να τονίζωμεν στεναγμούς ώς τροπάρια. Και τώρα όσον μακρύνομεν και φυγαδεύομεν άπό τήν άνοιξιν της νεότητός μας, όσον αύλιζόμεθα πορρωτέρω τού θέρους και έγγύτερον εις τον πολιόν χειμώνα, δέν σβύνει, ναί, τό πυρ ύπό τήν τέφραν, και τήν λάβαν καλύπτει χιών, πλήν άνάγκη συνδαυλισμού και άναρριπίσεως, νέας αρχής, οιονεί άναπαραστάσεως τών παιδι­κών μας χρόνων.

Πού θά λειτουργηθώμεν εφέτος; Δεν άνάπτεται πλέον συχνά τό πύρ εις τά πρόθυρα τών έρημικών ναίσκων. Έγκατάλειψις τοπική, κακόπλαστον γέννημα τών χρόνων, και έγκατάλειψις ήθική, άζωος και τέφρας μεστός καρπός τής άπιστίας. Τα κανδήλια σβεστά, αί εικόνες σκυθρω­παί, αί ήχοι άφωνοι. Τά μανάλια χωρίς λαμπάδας, αί χηβάδες έμπετασμέναι με άράχνας, οί…..

Παρασκευή 17 Απριλίου 2020

Δελτίο Εξέλιξης-11 (οικονομικό)

από ΕΚΠΑ e-learning

Σημείωση: Το παρόν δεν περιέχει νέες ιατρικές ή υγειονομικές ή επιδημιολογικές πληροφορίες παρά μόνο στατιστικά δεδομένα. Συντάσσεται για την ανίχνευση της εξέλιξης της κρίσης για να αντληθούν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 16/4/2020

43Η ΜΕΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από τον Καθηγητή Οικονομικών, Παναγιώτη Ε. Πετράκη και τον
Οικονομολόγο-Διδάκτορα Οικονομικών, Παντελή Χρ. Κωστή


Χιλιάδες φίλοι που διαβάζουν το Δελτίο μας γνωρίζουν ότι είμαστε οικονομολόγοι και έχουν διαπιστώσει ότι μέχρι τώρα δεν αναφερόμαστε σε οικονομικά θέματα. Θα το κάνουμε όταν θα έχουμε πληρέστερες εκτιμήσεις για την έκταση του προβλήματος στην οικονομία. Μέχρι σήμερα διατυπώνουμε εκτιμήσεις, τις οποίες δυστυχώς συνεχώς αναθεωρούμε.
Αισθανόμαστε, όμως, την ανάγκη να κάνουμε δύο λακωνικά σχόλια για το IMF.
IMF: Σχόλιο 1ο
Παραθέτουμε πίνακα με τις αστοχίες των προβλέψεων του IMF τα τελευταία δέκα χρόνια. Σημειωτέον ότι η αστοχία αυτή δημιούργησε πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
Υπό συνθήκες μεγάλης αναταραχής (όπως και τώρα) η αξιοπιστία των προβλέψεων έχει μικρή αξία. Όσο ομαλοποιείται η κατάσταση οι προβλέψεις είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό όλοι το γνωρίζουν και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί.

Προβλέψεις IMF για τον Ρυθμό Μεγέθυνσης στην Ελλάδα (%)
Εκτιμήσεις IMF
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Απρίλιος 2010
-2,00


Απρίλιος 2011

-3,04

Απρίλιος 2012


-4,75
Απρίλιος 2013-4,21Απρίλιος 2014
0,60


Απρίλιος 2015

2,52

Απρίλιος 2016


-0,58
Απρίλιος 20172,15Απρίλιος 2018
2,02


Απρίλιος 2019

2,40

Απρίλιος 2020


-10,00
Πραγματικότητα
-5,40
-9,18
-7,27
-3,17
0,77
-0,49
-0,25
1,45
1,93
1,90
;
Αστοχία
-3,40
-6,14
-2,52
1,04
0,17
-3,02
0,32
-0,70
-0,09
-0,51
;
 

IMF: Σχόλιο 2ο
Ωστόσο, θα δεχτούμε ότι οι προβλέψεις του IMF για την Ελλάδα είναι ακριβείς και ότι πράγματι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι κοντά στο -10%. Ας τις εκμεταλλευτούμε, λοιπόν, για να αναδείξουμε την πραγματικότητα!
Παραθέτουμε τον πίνακα με την εξέλιξη του ΑΕΠ συμφώνως με ό,τι προβλέπει το IMF.ΑΕΠ/Δις Ευρώ

2019
Ιανουάριος
16,023

 
Φεβρουάριος
16,023
 
 
Μάρτιος
16,023
 
 
Απρίλιος
16,23
 
 
Μάιος
16,23
 
 
Ιούνιος
16,23
 
 
Ιούλιος
16,32
 
 
Αύγουστος
16,32
 
 
Σεπτέμβριος
16,32
 
 
Οκτώβριος
16,42
 
 
Νοέμβριος
16,42
 
 
Δεκέμβριος
16,42
 
2020
Ιανουάριος
16,35
2,04%
 
Φεβρουάριος
15,57
-2,83%
 
Μάρτιος
10,43
-34,91%
 
Απρίλιος
10,54
-35,06%
 
Μάιος
13,79
-15,03%
 
Ιούνιος
14,41
-11,21%
 
Ιούλιος
14,46
-11,40%
 
Αύγουστος
14,79
-9,38%
 
Σεπτέμβριος
15,93
-2,39%
 
Οκτώβριος
15,68
-4,51%
 
Νοέμβριος
16,86
2,68%
 
Δεκέμβριος
16,82
2,44%
2021
Ιανουάριος
17,25
5,50%
 
Φεβρουάριος
16,43
5,52%
 
Μάρτιος
11,00
5,47%
 
Απρίλιος
11,12
5,50%
 
Μάιος
14,54
5,44%
 
                   Πηγή: Oxford Economics


Υπολογισμός Ποσοστών Μεταβολών
 
ΑΕΠ/Δις Ευρώ
% Μεταβολή
2019
194,98
 
2020
175,63
-9,92%
   
   
 
ΑΕΠ/Δις Ευρώ
% Μεταβολή
Ian20-May20
66,68
 
Ian21-May21
70,34
5,49%
 

ΟΜΩΣ, και το «όμως» είναι με κεφαλαία, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, δηλαδή μετά την 1η Ιουνίου και στους επόμενους ας πούμε, δώδεκα μήνες, μέχρι δηλαδή την 31η Μαΐου του 2021.
  Από τον παρακάτω πίνακα, λοιπόν, που έχει τα στοιχεία του IMF, η ύφεση στο διάστημα από την 1η Ιουνίου του 2020 μέχρι την 31η Μαΐου του 2021 θα είναι  -1,02%(!!) και όχι -10% που νομίζει ο κόσμος.
ΑΕΠ Ελλάδος

Δις ευρώ
% Μεταβολή
Ιούν2019-Μαι2020
181,13

Ιούν2020-Μαι2021
179,29
-1,02%

Αυτό συμβαίνει γιατί ο Αρμαγεδών είναι πίσω μας (αυτό όλοι το έχουμε καταλάβει!) και όχι μπροστά μας, αφού συμφώνως και με τα στοιχεία του IMF δεν θα έχουμε μία συνεχή χειροτέρευση, αλλά μία σχετική σταθεροποίηση στην οποία θα κτίσουμε την επόμενη μέρα.
Αυτά που θα μείνουν μαζί μας, όμως, θα είναι τα προβλήματα που μας αφήνει η κρίση. Και είναι πολλά, με την ανάκαμψη να εξελίσσεται σε σχήμα U και όχι V, όπως και το IMF και εμείς συμφωνούμε.
Τονίζουμε ότι αυτοί οι υπολογισμοί ισχύουν εάν η βαριά επίπτωση των επιδημιολογικών φαινομένων (το κλείσιμο δηλαδή της οικονομίας) θα ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Εάν επεκταθεί όλοι θα αλλάξουμε προς το χειρότερο (!) τις εκτιμήσεις μας.

Κυριακή 12 Απριλίου 2020

Εσείς δεν δικαιούσθε δια να...φάτε-Μίκης

Η κατανομή της όποιας βοήθειας που κάνει η εξουσία,θα αφήνει πάντα απ'έξω τους πραγματικά αδύνατους,αυτούς που θεωρεί άχρηστους,ανώφελους,άνευ κόστους ή άξιους τιμωρίας και αποβολής.Και είναι πολλοί αυτοί.Π.χ. οι Μη επιδοτούμενοι άνεργοι είναι ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ.Θα μπορούσαν να αναφερθούν και πολλές άλλες πληθυσμιακές ομάδες.
Ο Μίκης θυμάται και μιλάει.

από Μουσικά Προάστια

Μίκης Θεοδωράκης: "75 χρόνια, ίδια μυαλά!"

Δήλωση Μίκη Θεοδωράκη


Στα 1945-46 η τότε κυβέρνηση, για να βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οργάνωσε γι’ αυτούς συσσίτια. Να θυμίσω ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι πεινούσαν. Εμείς οι σπουδαστές των Ωδείων είχαμε εξαιρεθεί από αυτό το σωτήριο μέτρο. Και είχαμε αφεθεί στην πείνα μας.

Τότε, αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε να μας συμπεριλάβουν κι εμάς. Για τον σκοπό αυτό συστήθηκε μια ολιγομελής επιτροπή σπουδαστών Ωδείων, στην οποία συμμετείχα κι εγώ, που ανέλαβε να επισκεφθεί τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Επισιτισμού. Μετά από πολλές ενέργειες, ο Γεν. Διευθυντής μας δέχθηκε επί τέλους.

-Ποιοι είστε; Τι θέλετε; Ποιο είναι το αίτημά σας; μας ρώτησε.

-Να μας συμπεριλάβετε κι εμάς στα συσσίτια του Υπουργείου Επισιτισμού.

-Ως τι; απόρησε ο κ. Γενικός.

-Ως φοιτητές. Σπουδάζουμε μουσική, είμαστε φοιτητές!

-Και γι’ αυτόν τον λόγο με απασχολείτε; Εσείς δεν είστε φοιτητές. Είστε βιολιτζήδες που παίζετε για διασκέδαση. Πηγαίνετε, παρακαλώ!

Πέρασαν από τότε 75 χρόνια και διαπιστώνω ότι ο ίδιος μεσαίωνας χαρακτηρίζει τους σημερινούς αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δεν συμπεριέλαβαν τους καλλιτέχνες όλων των κλάδων και γενικά όλους εκείνους που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα στον χώρο της Τέχνης, στο μέτρο του επιδόματος των 800 ή 600 ή όσων είναι ευρώ.

Ώστε οι άνθρωποι της Τέχνης δεν είναι αυτοί που δημιουργούν τον σύγχρονο εθνικό μας πολιτισμό αλλά είναι απλοί διασκεδαστές!

Ειλικρινά λυπάμαι, γιατί έζησα για να ξαναδώ ότι οι βαθύτατα σκοταδιστικές αντιλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ η Ελληνική Τέχνη και οι Έλληνες καλλιτέχνες είναι αυτοί που κράτησαν τον λαό μας όρθιο σε μέρες δύσκολες για την πατρίδα μας, γεγονός που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους τοποθετεί στην πρώτη γραμμή της εκτίμησης των αρμοδίων αρχών μιας πολιτισμένης χώρας.

Αθήνα, 11.4.2020
Μίκης Θεοδωράκης