Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

...μάταιος της τοιαύτης ηδονής ευρίσκομαι και εύχομαι...

Εμέ δε και πολλά και πολλάκις οι όνειροι και ταράσσουσι και ευφραίνουσι.....Ου γάρ καθ'ύπνους απολαύω και ποσώς της εφέσεως εμφορούμαι και αφυπνισμένον μάταιος της τοιαύτης ηδονής ευρίσκομαι και εύχομαι Κυρίω τω Θεώ μου δούναι καιρόν φιλήσαι το φιλούμενον και ποθήσαι το ποθούμενον και δακείν,ουχί πληκτικώς,αλλά φιλικώς. Δάκνουσι γαρ και οι φιλούντες, ουχί ίνα πλήξωσι,αλλ'ίνα πλέον ποθήσωσιν.Εύχου τοίνυν τον καιρόν ελθείν ίνα της εφέσεως απολαύσωμεν.

(απόσπασμα επιστολής βυζαντινού αυτοκράτορα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου